GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

NA ÚVOD

Jsme si plně vědomi významu ochrany osobních údajů, které chrání podle požadavků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, Obecné Nařízení o ochraně osobních údajů, neboli „GDPR“, které je účinné ode dne 25. května 2018.

1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Společnost – OCRRUNNING.CZ, se sídlem Kozičín 58, Příbram, 26101, IČ 45862711, e-mail: obchod@ocrrunning.cz, tel. +420 777 729 074;
 • Subjekt – fyzická osoba, která vstupuje či je ve vztahu se Společností a poskytuje Společnosti své osobní údaje;

2. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů může Společnost změnit či doplnit. O každé takové změně Společnost Subjekt e-mailem informujeme nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li Subjekt se změnou souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smluvní vztah založený se Společností.

3. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak Společnost nakládá s osobními údaji fyzických osob při dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).

4. Společnost je správcem osobních údajů. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od Subjektů.

5. Osobní údaje Společnost zpracovává v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou se Subjektem sjednává. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to osobní údaje, které může zpracovávat bez souhlasu Subjektu a osobní údaje, které bez souhlasu zpracovávat nelze. Pokud se jedná o zpracování osobních údajů, ke kterému není třeba souhlasu, není založení smluvního vztahu nikdy vázáno na poskytnutí souhlasu.

6. Společnost zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu
 • telefonní číslo
 • IČ a DIČ

7. Osobní údaje uvedené v bodě 6 těchto zásad Společnost zpracovává za účelem:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je Subjekt;
 • splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje a vyplývá ze zvláštních právních předpisů;
 • ochrany oprávněných zájmů Společnosti i Subjektu vyplývajících a navazujících na smluvní vztah založený mezi Společností a Subjektem.

Pokud osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítne Subjekt sdělit, Společnost nemůže poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebuje.

8. Osobní údaje Společnost uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje dle zákonných lhůt, které Společnosti ukládají právní předpisy. Osobní údaje Společnost zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, či jiného právního titulu, který umožňuje osobní údaje Subjektu zpracovávat. Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje Společnost nedrží déle, než je oprávněna. Po ztrátě zákonného důvodu Společnost provádí výmaz příslušných osobních údajů.  Osobní údaje, které zpracovává Společnost se souhlasem Subjektu, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

9. Při poskytování služeb nám pomáhají následující zpracovatelé, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb. Subjekt souhlasí, že jim společnost může předávat osobní údaje Subjektu pro naplnění výše uvedených účelů, bude-li to nezbytné pro zabezpečení nebo zajištění plnění služeb:

 • dopravci, dle volby Subjektu v objednávkovém formuláři Společnosti, při uzavírání kupní smlouvy distančním způsobem prostřednictvím online obchodu Společnosti, umístěného na internetové adrese: https://ocrrunning.cz, přičemž dopravcem může být:

 

Osobní údaje neopouští území Evropské unie

10. Žádný další zpracovatel nebude do zpracování zapojen bez souhlasu Subjektu či bez uzavření smlouvy, která dílčího zpracovatele zavazuje k podstatně podobným povinnostem s ohledem na zpracování osobních údajů, ke kterým je vázána Společnost.  V případě, že Společnost bude mít v úmyslu zapojit do zpracovávání dalšího zpracovatele, je Společnost povinna informovat Subjekt. Veškeré pokyny pro další zpracovatele budou v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů a těchto zásad. Společnost bude vždy dbát vhodného výběru zpracovatelů, zejména na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu

Společností předávaných osobních údajů.

11. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření Společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů.

ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

12. Údaje Subjektu může Společnost dále zpracovávat také tehdy, dá-li subjekt k tomu vědomý, dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

13. Souhlas má nejčastěji formu e-mailu nebo bude udělen aktivním krokem Subjektu, vyžadovaným v e-mailu.

14. Zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu může Společnost po dobu trvání poskytování služeb. Lhůta pro zpracovávání může být kratší, pokud dojde k odvolání souhlasu.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

15. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla Společnosti. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

16. Udělený souhlas platí také pro Společností pověřené zpracovatele.

17. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Společnost prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy Společnost přijala technická opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů.

18. Strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost v případě podezření ze zneužití osobních údajů Subjektů údajů. Strany vynaloží maximální úsilí a přijmou taková opatření, aby se zamezilo vzniku rizika zneužití osobních údajů.

DALŠÍ USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

19. Společnost nezpracovává osobní údaje dětí ani zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

20. Společnost vždy vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů jinými osobami, nicméně neodpovídá Subjektu ani jiným osobám za újmu způsobenou neoprávněným zpracováním osobních údajů třetí osobou.

21. V případě, že se Společnost dozví o bezpečnostním riziku spojeným s osobními údaji, bez zbytečného odkladu Subjekt upozorní.

22.  Společnost se zavazuje, že v případě vzniku újmy v souvislosti s únikem osobních údajů či jiné skutečnosti, která vede ke vzniku újmy, poskytneme Subjektu součinnost a právní asistenci při vymáhání náhrady po odpovědných zpracovatelích. Sama Společnost však nenese odpovědnost za pochybení jí pověřených zpracovatelů.

23. Subjekt bere na vědomí, že má plnou zodpovědnost za správnost údajů, které poskytl Společnosti. Subjekt potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě nebo, že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Subjekt se zavazuje vždy vyrozumět Společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Společnosti nebo i bez žádosti.

POMOC PŘI NAKLÁDÁNÍ S OSOBNÍMI ÚDAJI

24. Společnost osobní údaje zpracovává transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Bude-li se Subjekt domnívat, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • vždy požádat Společnost o vysvětlení nebo kopii osobních údajů, které Společnost o Subjektu zpracovává;
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu;
 • požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování osobních údajů Subjektu;
 • nepřesné či neúplné osobní údaje aktualizovat či doplnit;
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud došlo k odvolání souhlasu s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů.

 

Výše uvedená práva je Subjekt oprávněn realizovat písemně na adresu sídla Společnosti či emailem na adresu obchod@ocrrunning.cz. Společnost na takové informace či požadavky reaguje v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní).

25. Subjekt má právo obrátit se také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

26. Veškeré soukromoprávní právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Společností jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Čeština
cz
English
en
EUR
SEK
PLN
RON
GBP
USD